Croeso

Mae pob un o’r pum Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus : Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen – wedi cytuno i ddiddymu eu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol a ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent rhanbarthol o fis Medi 2021. Trafodwyd hyn o dan eitem 2 yng nghyfarfod diwethaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ar 24 Mehefin – gallwch chi ddarllen y papurau perthnasol yma

Er bod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi’i ddiddymu er mwyn creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, mae dwy flynedd ar ôl o hyd ar y cynllun llesiant cyfredol. Byddwn ni’n parhau i gwblhau’r camau hyn a bydd diweddariadau ynghylch Perfformiad yn cael eu postio ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili a fydd yn parhau i fodoli tan ddiwedd y cynllun llesiant cyfredol. Bydd gwaith craffu gan yr awdurdod lleol hefyd yn parhau nes bod cynllun 2018-2023 wedi’i gwblhau.

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyfarfod cyntaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent ar 1 Hydref 2021 a bydd y Cyngor yn darparu’r rôl gydlynu am y 2 flynedd gyntaf pan fydd partner arall o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent yn cymryd yr awenau. Mae’r dogfennau o gyfarfod cyntaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent ar gael yma.

Rydyn ni wedi datblygu gwefan newydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent a gallwch chi gael mynediad ati yma.

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Efallai eich bod chi wedi clywed am Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), ond beth yw ei phwrpas? Yn gryno, ei phwrpas yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol >

5 ffordd o weithio

Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol wrth wneud eu penderfyniadau. Mae yna 5 peth y mae angen i gyrff cyhoeddus eu hystyried i ddangos eu bod wedi defnyddio’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’. Bydd dilyn y ffyrdd hyn o weithio yn ein helpu i gydweithio’n well, gan osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a mynd i’r afael â rhai o’r heriau hirdymor yr ydym yn eu hwynebu.

  1. Hirdymor
  2. Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda'r angen i ddiogelu'r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor hefyd.

  3. Atal
  4. Sut all gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gwrdd â'u hamcanion.

  5. Integreiddio
  6. Gan ystyried sut y gall amcanion lles y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau lles, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

  7. Cydweithio
  8. Gweithio mewn cydweithrediad ag unrhyw berson arall (neu rannau gwahanol o'r corff ei hun) a allai helpu'r corff i gyflawni ei amcanion lles.

  9. Cymryd Rhan
  10. Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni nodau lles, a sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei gwasanaethu.

Gwybodaeth bellach

Proffiliau aelodau bwrdd

Proffiliau aelodau BGC Caerffili

Gweler y proffiliau
Nodau llesiant

Darganfyddwch am saith nod llesiant y ddeddf

Gweld y saith gôl
Cymryd rhan

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan

Sut i gymryd rhan

Cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfarfod nesaf

Cyfarfodydd i ddod