Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Caerphilly PSB Members

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn dod â chyrff cyhoeddus ynghyd i gydweithio i wella eich llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Maent yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o lunio’r Cynllun Llesiant Lleol newydd sef gweledigaeth hir dymor ar gyfer y fwrdeistref sirol.

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili bedwar aelod-fudiadau sy’n gyfrifol am gyflawni ei ddyletswyddau llesiant o dan y Ddeddf.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

ac mae’n rhaid iddynt wahodd cyrff cyhoeddus eraill i ddod yn rhan o’r bwrdd er mwyn eu cefnogi. Gall y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd wahodd cyrff eraill sy’n rhannu eu nodau ac sy’n gallu eu helpu i gyflenwi’r Cynllun Llesiant Lleol i ddod yn rhan o’r Bwrdd.

 • Cwmni Adsefydlu Cymunedol
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent gan gynrychioli’r sector gwirfoddol
 • Heddlu Gwent
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Gweinidogion Cymru
 • Cynghorau Tref a Chymuned