Proffiliau aelodau

Member profile photo
Cynghorydd Philippa Marsden, Cadeirydd, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cafodd y Cynghorydd Marsden ei magu ym Metws yng Nghasnewydd, ac aeth i Ysgol Gyfun Betws ac wedyn Coleg Crosskeys cyn symud mynd ymlaen i astudio bellach yn Sefydliad Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg.

Dechreuodd y Cynghorydd Marsden ei gyrfa yn Selfridges, Llundain, fel Arweinydd Adran cyn symud ymlaen i fod yn Rheolwr Manwerthu a Chydlynydd Gwasanaethau Canolog yn y Gerddi Botaneg Brenhinol, cyn ymgymryd â'i rôl ddiweddaraf fel Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Fagloriaeth Ryngwladol.

Fel aelod gweithgar o'r gymuned, mae'n gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Clwb Athletau Newport Harriers, Is-gadeirydd Pwyllgor Cyswllt y Blaid Lafur Genedlaethol a Rhanbarthol ar gyfer Undeb Unite ac Is-gadeirydd y Bartneriaeth Gymunedol.

Yn ei hamser hamdden, mae hi'n mwynhau rhedeg, darllen a mynd i wyliau cerddoriaeth. Mae hi'n briod ac mae ganddi 3 o blant, gyda dau ohonynt yn astudio mewn Prifysgol ar hyn o bryd.

Mae'r Cynghorydd Marsden yn byw yn Wattsville lle mae'n gwasanaethu fel aelod lleol ar gyfer ward Ynys-ddu. Cafodd y Cynghorydd Marsden ei hethol yn Gynghorydd Lleol yn 2016 ac ymunodd â'r Cabinet yn 2017. Cafodd y Cynghorydd Marsden ei hethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ym mis Tachwedd 2019.


Member profile photo
Christina Harrhy
Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ymunodd Christina â Thîm Rheolaeth Gorfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn 2015 fel Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau, wedi dros 25 mlynedd o brofiad ym maes llywodraeth leol, cyn cychwyn gweithio fel Prif Weithredwr Dros Dro yn Ionawr 2018.

Magwyd Christina yng Nghaerffili ac fe'i haddysgwyd hi yn Ysgol Genethod Lewis, Ystrad Mynach, cyn astudio i ddod yn Beiriannydd Sifil Siartredig a Chymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil a Chymrawd Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant.

Cychwynnodd ei gyrfa gynnar yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol fel Technegydd ac yna fel Arolygydd Priffyrdd. Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, ymunodd â Chyngor Caerffili fel Peiriannydd Cynorthwyol. Yn ddiweddarach, ymunodd â Chyngor Sir Torfaen a bu yno am 14 mlynedd a gwnaeth nifer o swyddi rheoli cyn dod yn Gyfarwyddwr.

Yn 2010, penderfynnodd Christina ehangu ei gorwelion a chychwyn astudio am radd arall, Gradd Meistr y tro hwn mewn Gweinyddu Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn teithio i'r Unol Daleithiau i astudio Arweinyddiaeth, ym Mhrifysgol glodfawr Harvard yn Boston.

Yn dilyn ennill ei gradd Meistr, ac ychwanegu at ei gwybodaeth a'i phrofiad eithriadol, mae Christina wedi datblygu ac arwain timau sy'n perfformio'n rhagorol ac wedi datblygu rhaglen gradd Meistr arobryn, arloesol a seiliedig ar werthoedd ym maes Arweinyddiaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus. I gydnabod llwyddiant y rhaglen, a'i chyfraniad cyffredinol at arweinyddiaeth ym maes gwasanaethau cyhoeddus, cyflwynwyd Gwobr Arweinydd y Dyfodol Arwain Cymru iddi hi yn 2011.

Mae Christina yn byw yn Sir Fynwy gyda'i gŵr a'i merch, ac yn ei hamser hamdden, bydd yn mwynhau teithio a beicio.


Member profile photo
Judith Paget
Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae Judith yn gweithio i'r GIG ers 1980. Yn ystod y 1980au, fe gafodd hi nifer o swyddi gweithredol mewn ysbytai yn ardal Gwent, a gadawodd Gwent yn 1990 pan gafodd swydd yn Awdurdod Iechyd Dwyrain Dyfed.

Maes o law, cafodd ei phenodi yn Gyfarwyddwr Cynllunio Ymddiriedolaeth GIG Llanelli Dinefwr, ac arhosodd yno tan 1996 pan ymunodd ag Awdurdod Iechyd Morgannwg i sefydlu'r Tîm Bro ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn 2000, dychwelodd Judith i Went fel Rheolwr Cyffredinol Grŵp Iechyd Lleol Caerffili, ac ar ôl hynny, cafodd ei phenodi yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Caerffili. Yn Awst 2007, cafodd ei phenodi yn Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys, a gwnaeth y gwaith hwnnw tan fis Hydref 2009.

Ymunodd Judith â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel Cyfarwyddwr Cynllunio a Gweithrediadau yn Hydref 2009, ac wedyn, daeth yn Brif Swyddog Gweithredu/Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol y Bwrdd Iechyd. Penodwyd Judith yn Brif Swyddog Gweithredol y Bwrdd Iechyd ym Mehefin 2014, a chafodd ei phenodi yn Brif Weithredwr y Bwrdd yn Hydref 2014.

Cafodd Judith Gwmnïaeth Sefydliad y Rheolwyr Gwasanaethau Iechyd yn 2012. Fe wnaeth Judith hefyd ennill 'Gwobr Cyfarwyddwr ym maes Gwasanaeth Cyhoeddus - Sefydliad y Cyfarwyddwyr' Cymru 2014.


Member profile photo
Ann Lloyd CBE
Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae Ann Lloyd wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa fel Prif Swyddog Gweithredol sefydliadau gwasanaeth iechyd mawr. Cyrhaeddodd ei gyrfa yr anterth gyda’i phenodiad yn Gyfarwyddwr Cyffredinol - Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Llywodraeth Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol GIG Cymru, swydd a gyflawnodd am 8 mlynedd. Yn gyfrifol am gyllideb o £5.8 biliwn a goruchwylio’r holl bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd, datblygodd hi’r strategaeth 10 mlynedd ar gyfer Cymru, y safonau gofal iechyd a’r Arolygaeth gysylltiedig a chynlluniodd ac arweiniodd ailstrwythuro sefydliadau GIG Cymru yn 2002/3 a 2008/9. Hi oedd y Swyddog Cyfrifyddu a oedd yn gyfrifol i Lywodraeth a Senedd y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer yr holl faterion yn effeithio ar lywodraethu a rheoli ariannol y sefydliadau Cymreig.

Cyflawnodd swydd Comisiynydd Penodiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Lundain am ddwy flynedd, gan oruchwylio medrusrwydd Byrddau'r GIG a'i swyddogion anweithredol. Cynghorodd a chefnogodd Gadeirydd a Prif Swyddog Gweithredol GIG Llundain ar feini prawf llywodraethu ac arwain a oedd yn ofynnol i ad-drefnu cyrff GIG Llundain.

Mae hi wedi bod yn gweithredu fel cynghorydd a hyfforddwr annibynnol ers 2012, gan arbenigo mewn effeithiolrwydd y Bwrdd ac adolygiadau llywodraethu, archwiliadau sgiliau a Datblygu'r Bwrdd ac ymchwiliadau arbennig. Yn ddiweddar, cwblhaodd adolygiad annibynnol i systemau ymgysylltu ac ymgynghori o ran cynllunio gwasanaethau yng Nghymru ar gyfer Gweinidog Iechyd Cymru i argymell unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud. Mae hyn wedi arwain yr adolygiad ymyrraeth wedi'i dargedu ar gyfer Llywodraeth Cymru i mewn i Wasanaethau a Bwrdd Iechyd Gogledd Cymru. Mae hi'n gwerthuso, asesu a hyfforddi swyddogion gweithredol, cadeiryddion a swyddogion anweithredol yn y sectorau cyhoeddus a dielw ac mae'n fentor cymwys ac yn hyfforddwr hyfforddedig. Mae hi wedi bod yn Uwch Swyddog Cyswllt gyda'r Good Governance Institute ers 2011. Mae hi'n aelod o Gomisiwn Bevan.


Member profile photo
Huw Jakeway MSc FIFireE
Prif Swyddog Tân - Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Ymunodd Huw â'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn 1990, ac mae wedi gweithio ym mhob rheng ac adran y Gwasanaeth. Ychydig ar ôl datganoli'r cyfrifoldeb am y gwasanaeth tân ac achub i Lywodraeth Cymru, cafodd Huw ei secondio yn 2005 i weithio i Lywodraeth Cynulliad Cymru fel Cynghorydd Polisi, Gweithredol a Thechnegol.

Penodwyd Huw yn Brif Swyddog Tân Cynorthwyol yn 2009, ac roedd ei bortffolio yn cynnwys y Fflyd a Pheirianneg, Arloesi a Gwella, Iechyd a Diogelwch, Prosiectau Arbennig, Cydnerthedd a Chynllunio, a Datblygu ac Adolygu.

A 14 Mawrth 2011, penodwyd Huw yn Ddirprwy Brif Swyddog Tân, ac yn Gyfarwyddwr Cyflawni Gwasanaethau gan arwain ym meysydd Gweithrediadau, Lleihau Risgiau, Rheoli Tannau a Rheoli Perfformiad. Yn rhinwedd y swydd hon, roedd Huw yn arwain y gwaith o gyd-drafod â'r gweithlu ar ran y Gwasanaeth.

Ar 1 Rhagfyr 2011, daeth Huw yn Brif Swyddog Tân Gweithredol, a chadwodd ei gyfrifoldebau. Fel Cyfarwyddwr Lleihau Risgiau, roedd yn arwain ym meysydd Diogelwch Tân a Phartneriaethau Cymunedol, Diogelwch Tân Deddfwriaethol a Rheoli Perfformiad.

Ar 28 Medi 2012, penodwyd Huw yn Brif Swyddog Tân gan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

Yn 2005, enillodd Huw radd MSc mewn Rheolaeth Gyhoeddus ym Mhrifysgol Morgannwg, a chwblhaodd Raglen Arweinyddiaeth Weithredol y Gwasanaeth Tân ac Achub yn Ysgol Fusnes Warwick yn 2010.

Fel aelod o'r Grwp Arweinyddiaeth ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus yn 2013, cafodd Huw y gwaith o wella rhannu data a gwybodaeth ledled Cymru gan y Gweinidog oedd yn gyfrifol am wasanaethau cyhoeddus bryd hynny. Mae hyn wedi arwain at dros 46 o Arweinyddion Gwasanaethau Cyhoeddus yn llofnodi'r addewid gan arweinyddion, sy'n arwydd o'u cefnogaeth hwy a'u sefydliad i'r gwaith o annog rhannu gwybodaeth a data personol mewn modd cyfreithlon, teg, cytbwys a diogel.


Member profile photo
Cynghorydd Tudor Davies, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Mae'r Cynghorydd Tudor Davies yn aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ers 17 mlynedd ac yn Gadeirydd ers 4 blynedd. Cychwynnodd ei yrfa wleidyddol yn 1979 yng Nghyngor Dosbarth Cwm Rhymni, a bu'n Gadeirydd yn 1998-99. Mae'n falch o barhau i gynrychioli ward Bargoed fel aelod ers tro byd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae wedi cael nifer o swyddi allweddol ar nifer o bwyllgorau dros y blynyddoedd, ac yn ogystal â'i gyfrifoldebau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae'n Llywydd Home Start Caerffili ac yn un o Ymddiriedolwyr Cyngor i Bopeth Caerffili a Disability Can Do.

Fel Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, bydd y Cynghorydd Davies yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd â Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar ran yr Awdurdod. Bydd yn mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol ar ran 3 Awdurdod Tân Cymru, yn trafod â Swyddogion a Rhanddeiliaid ynghylch materion beunyddiol, ac yn cael cyfarfodydd â Chyrff Statudol y Gwasanaethau Goleuadau Glas eraill, a chyfarfodydd ag Awdurdodau Lleol hefyd. Fel Cadeirydd, bydd y Cynghorydd Davies hefyd yn ymweld yn rheolaidd â Gorsafoedd y Gwasanaeth Achub a Thân o fewn yr Awdurdod. Roedd hefyd yn Gadeirydd blaenorol hen Gyngor Iechyd Cymuned Gwent

Mae'r Cynghorydd Davies yn credu ei fod yn bwysig ymgysylltu â'r gymuned gyfan, pobl ifanc a henoed fel ei gilydd, ac mae'n falch o fod yn un o Lywodraethwyr Ysgol Gyfun Heolddu ac Ysgol Gynradd y Parc.

Mae ei ddiddordebau amser hamdden yn cynnwys Clwb Bowlio Bargoed, ac mae'n Llywydd y clwb hwnnw. Mae hefyd yn mwynhau gwylio pob mathau o chwaraeon.

Mae'r Cynghorydd Davies yn briod â'i wraig Margaret ers 58 mlynedd, ac mae ganddynt 4 o blant, 13 o wyrion ac wyresau, ac 16 o or-wyrion a gor-wyresau.


Member profile photo
Steve Morgan
Pennaeth Gweithrediadau - De Cymru yng Nghyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Mae ganddo radd mewn Sŵoleg gyda Sŵoleg Forol o Brifysgol Bangor ac mae'n Rheolwr Siartredig Dŵr a’r Amgylchedd ac yn Amgylcheddydd Siartredig.
Mae ganddo 27 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector amgylcheddol cyhoeddus (gan gynnwys yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru) a bu'n gweithio am gyfnod byr yn y Gymdeithas Cadwraeth Forol.

Mae Steve yn arwain timau gweithredol De-ddwyrain Cymru (ardal awdurdodau lleol Gwent) yn CNC sydd â chylch gorchwyl eang gan gynnwys cadwraeth, bioamrywiaeth, rheoli tir a dŵr, risg llifogydd, coedwigaeth, rheoleiddio diwydiant, monitro a physgodfeydd. Mae ganddo ddiddordeb penodol mewn sicrhau bod ein hamgylchedd yn cael ei ddiogelu er mwyn i bawb gael ei fwynhau a helpu i wella lles pobl Cymru.

Mae gan Steve gariad am yr awyr agored a phan na fydd yn chwarae sboncen yn ei glwb lleol, fe ddowch o hyd iddo yn cerdded mynyddoedd Cymru gyda'i gamera a'i drybedd wrth law.

Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw gweithio tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ei holl waith. Mae hyn yn golygu edrych ar ôl aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, planhigion a phridd i wella lles Cymru, a darparu dyfodol gwell i bawb.


Member profile photo
Stephen Tiley
Prif Swyddog Weithredwr - Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Stephen yw Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (y Gymdeithas), sef y Cyngor Gwirfoddol Sirol mwyaf yng Nghymru.

Yn 2014, dechreuodd Stephen weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Yn ystod ei 17 o flynyddoedd yn gweithio i'r Cyngor, gweithiodd Stephen yn bennaf i Adran Gyllid Gwasanaethau Cymdeithasol. Ar ôl dod yn gyfrifydd cofrestredig trwy Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli, ymunodd â'r Gymdeithas i fod yn Rheolwr Cyllid.

Yn 2016, aeth Stephen ymlaen o'r rôl hon ym maes cyllid i fod yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol, lle helpodd weithredu strategaeth y Gymdeithas, a llais y trydydd sector, yn y mentrau Gwasanaeth Cyhoeddus ar draws rhanbarthau Blaenau Gwent a Chaerffili.

Ym mis Ebrill 2020, cafodd Stephen ei benodi'n Brif Swyddog Gweithredol y Gymdeithas ac, wrth wneud hynny, mae wedi ehangu ei gyfrifoldebau blaenorol i yrru'r Gymdeithas, a'i strategaeth, yn eu blaen. Ac yntau'n Brif Swyddog Gweithredol un o'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol, mae'n bwysig sicrhau integreiddio'r Gymdeithas, a llais y trydydd sector, yn llawn ym myd Gwasanaeth Cyhoeddus, a'i strwythurau, ar draws rhanbarthau'r Gymdeithas yng Ngwent.

Mae Stephen yn angerddol am gymunedau a'r trydydd sector, ac mae'n sicrhau bod llais y sector yn cael ei glywed, gyda'r awydd a'r nod allweddol i gydweithio â'r holl bartneriaid, ac integreiddio eu gwaith.

Ac yntau'n eiriolwr cryf dros hyfforddiant personol a hunanddatblygiad, ers i Stephen ddod yn gyfrifydd cymwys, mae wedi symud ymlaen i ddod yn Gymrawd y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth drwy gyflawni achrediad Lefel 5 a Lefel 7.

Mae Stephen yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili gyda'i wraig, a dau blentyn, ac yn ei amser hamdden mae'n mwynhau teithio, gwirfoddoli fel hyfforddwr pêl-droed, cerdded, chwaraeon a beicio.


Member profile photo
Pam Kelly
Prif Gwnstabl - Heddlu Gwent

Ymunodd y Prif Gwnstabl, Pam Kelly â Heddlu Gwent o Heddlu Dyfed Powys yn 2017 fel Dirprwy Brif Gwnstabl.

Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i 25 mlynedd o wasanaeth yn yr Adran Ymchwilio Troseddol, gan ymdrin â materion plismona cudd, gwarchod y cyhoedd a safonau proffesiynol.
Dechreuodd gyrfa Pam yn y gwasanaeth heddlu fel gwirfoddolwr yn yr Heddlu Gwirfoddol cyn dod yn swyddog arferol yn Heddlu Dyfed Powys ym 1994.

Mae gan Pam gefndir gweithredol cadarn ar ôl treulio tua 10 mlynedd fel Uwch Swyddog Ymchwilio, yn arwain achosion llofruddiaeth, dynladdiad, treisio a throseddau difrifol a chyfundrefnol, ar draws Cymru a thu hwnt.

Mae Pam yn frwd dros ddiogelu pobl fregus ac yn ystod y 1990au treuliodd amser ar secondiad gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, gyda'r dasg o arolygu gweithdrefnau amddiffyn plant heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn dilyn marwolaeth drasig Victoria Climbie.

Chwaraeodd Pam rôl allweddol yn yr Arolygiaeth yn gwella safonau amddiffyn plant ledled y DU.
Pam oedd awdur plismona cyntaf gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a chwaraeodd ran allweddol yn rhoi'r Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd ar waith o ran rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus ar draws y DU.

Yn 2011, chwaraeodd Pam ran allweddol fel Uwch Reolwr Adnabod, yn adfer dinasyddion Prydeinig a fu farw ar ôl y swnami yn Japan, yn ogystal â damweiniau awyren yn Afghanistan a Tripoli. Mae Pam wedi hyfforddi fel Comander Arfau Tanio, Comander Trefn Gyhoeddus a Thrafodwr Gwystlon hefyd.


Member profile photo
Jeff Cuthbert Bsc MCIPD
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

Ganwyd Jeff yng Nglasgow, a symudodd i Gaerdydd gyda'i rieni, ac yno, cafodd ei addysgu yn Ysgol Uwchradd Fodern yr Eglwys Wen. Enillodd Radd mewn Peirianneg Mwyngloddio yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd

Cychwynnodd Jeff ei yrfa yn y diwydiant mwyngloddio, ac yn ddiweddarach, gweithiodd i Gydbwyllgor Addysg Cymru fel Pennaeth yr Uned Ased i'r Diwydiant.

Yn flaenorol, roedd yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Cae'r Drindod, y Llys ym Mhrifysgol Caerdydd a Bwrdd Rheolwyr Coleg Ystrad Mynach. Mae Jeff yn un o Aelodau Corfforaethol Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Etholwyd Jeff yn aelod o'r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2003.

Cyn ei benodi yn Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau ym Mai 2011, gwasanaethodd Jeff fel Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglen Cronfeydd Strwythurol Cymru Gyfan. Sefydlodd a chadeiriodd y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch yr Amgylchedd Adeiledig, y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch Byw yn Iach, y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch Diabetes, a chydsefydlodd a chydgadeiriodd y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch Cwrw a Thafarnau. Roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad. Cadeiriodd Jeff y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ac mae wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol, y Pwyllgor Menter a Dysgu, a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Ym Mai 2013, penodwyd Jeff yn Weinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi. Gwnaeth y gwaith hwn tan fis Medi 2014, ac yn ystod ei gyfnod wrth y gwaith, cyflwynodd Fil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Etholwyd Jeff yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ym Mai 2016 am gyfnod o bedair blynedd.

Mae Jeff yn aelod o Undeb UNITE a bu'n gydlynydd grwp UNITE o Aelodau Cynulliad Llafur cyn cael ei benodi gan Brif Weinidog Cymru yn Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau.


Member profile photo
Amanda Lewis
Pennaeth Uned Gyflawni Gwasanaethau Prawf Gwent, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Gweithredwr Ystafell Reoli yn ateb galwadau 999 i Heddlu De Cymru oedd swydd gyntaf Amanda. Wrth weithio sifftiau yn y swydd hon, ymgymerodd â gwaith gwirfoddol gyda'r Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid, gan fentora plant a oedd mewn perygl o fynd i'r System Cyfiawnder Troseddol fel ffordd o ddargyfeirio. Taniodd y swydd hon ei hangerdd dros waith adsefydlu a rheoli risg i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein cymunedau.

Yn 2002, gwnaeth Amanda gais am ymuno â'r Gwasanaeth Prawf fel Swyddog y Gwasanaeth Prawf a chychwyn ei swydd ym Mhontypridd fel Swyddog Cyswllt Dioddefwyr. Ar ôl cwblhau hyfforddiant, cymhwysodd fel Swyddog Prawf yn 2005. Tra oedd Amanda yn y swydd hon, gweithiodd fel Swyddog Prawf yn y Llys ac fel rheolwr Troseddwyr yn y gymuned ac yng Ngharchar Ei Mawrhydi y Parc.

Aeth Amanda ymlaen yn ei gyrfa a threulio sawl blwyddyn fel Uwch Swyddog Prawf, ac yna fel Dirprwy Arweinydd mewn Uned Gyflawni Gwasanaethau Prawf fawr yn delio ag Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Pontypridd a Merthyr Tydful. Cyn cychwyn ei swydd bresennol, gweithiodd fel y Dirprwy Arweinydd yng Nghaerdydd a'r Fro. Mae hi wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn gweithio yn Ne Cymru ac roedd hi'n falch o gael ei phenodi'n Bennaeth Uned Gyflawni Gwasanaethau Prawf Gwent ym mis Awst 2020. Mae Amanda yn cynrychioli'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol ar y 5 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Bwrdd Diogelu Gwent a Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Gwent.


Member profile photo
Cynghorydd Jane Mudd
Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd


Member profile photo