Cynnydd ac asesu

Disgwylir i gyrff cyhoeddus ddangos i bobl eu bod yn gweithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth gyflawni eu gwaith a sut maent yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni eu nodau llesiant. Rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd ddangos sut y maent yn cyflawni eu hamcanion llesiant trwy’r camau y maent wedi’u cymryd i wneud gwelliannau cynyddrannol yn lles cymunedau.

Diweddariad ar Gynnydd

Mae gan y Gaerffili a Garem 2018-2023 bedwar amcan lefel uchel

  • Newid Cadarnhaol – Ymrwymiad a rennir i wella’r ffordd yr ydym yn cydweithio
  • Dechrau Cadarnhaol – Yn rhoi’r dechrau bywyd gorau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol
  • Pobl Gadarnhaol – Awdurdodi a galluogi ein holl drigolion i gyflawni eu potensial eu hunain
  • Lleoedd Cadarnhaol – Yn galluogi ein cymunedau i fod yn wydn a chynaliadwy

Mae’r BGC wedi gosod meysydd i’w gweithredu ei hun a galluogwyr sylfaenol a fydd yn ei helpu i gyflawni ei amcanion llesiant. Mae gan bob un o’r rhain gynllun gweithredu cysylltiedig. Mae cynnydd yn cael ei fonitro gan y BGC yn ei gyfarfod chwarterol ar gylchdro bob chwe mis ar gyfer pob maes.

Gallwch weld Adroddiadau Cynnydd yma.


Adroddiad Blynyddol 2019-20

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn falch o gyhoeddi ei ail adroddiad blynyddol, sy’n amlygu’r cynnydd a wnaed tuag at y Cynllun Llesiant ‘Y Gaerffili a Garem 2018-2023’.  Mae’r adroddiad eleni yn ymdrin â chyfnod hirach o 16 mis, gan fod yr holl bartneriaid wedi bod yn rhan o’r ymateb i bandemig Covid-19.   Mae amserlen hirach wedi caniatáu i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus arddangos ymateb anhygoel y sectorau cyhoeddus a chymunedol trwy gydol yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn.


Adroddiad Blynyddol 2018-19

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf yn rhoi diweddariad ar gynnydd yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun Llesiant, ‘Y Gaerffili a Garem 2018-2023’, ym mis Mehefin 2018. Gallwch weld yr Adroddiad Blynyddol yma.