Y Gaerffili a Garem 2018-2023

Mae’r cynllun llesiant: ‘Y Gaerffili a Garem 2018 – 2023’ yn gosod allan yr hyn y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei gyflawni ar y cyd gyda’r sectorau statudol, preifat a’r trydydd sector ynghyd â’n cymunedau.  Mae hwn, y cynllun cyntaf ar gyfer yr ardal, yn ceisio sicrhau gwelliannau hirdymor mewn lles ac mae ganddo 4 Amcan lefel uchel:

  • Newid Cadarnhaol –  Ymrwymiad a rennir i wella’r ffordd yr ydym yn cydweithio
  • Dechrau Cadarnhaol – Yn rhoi’r dechrau bywyd gorau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol
  • Pobl Gadarnhaol – Awdurdodi a galluogi ein holl drigolion i gyflawni eu potensial eu hunain
  • Lleoedd Cadarnhaol – Yn galluogi ein cymunedau i fod yn wydn a chynaliadwy

‘Y Gaerffili a Garem 2018 – 2023’ – Cynllun Llesiant a dogfennaeth ategol

Mae’r Cynllun Llesiant a’i Gynllun Cyflawni yn dangos sut mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dewis ei amcanion a’r camau y mae’n bwriadu eu cymryd i’w cwrdd.

Datblygwyd y Cynllun gan ddefnyddio cyfoeth o ddata ac ymatebion i’r ymgynghoriad ac mae’n nodi gweithgaredd ar gyfer cyfnod 5 mlynedd y Cynllun. Wrth wneud hynny, mae’r gweithgaredd a gynlluniwyd wedi’i flaenoriaethu i wneud y defnydd gorau o adnoddau cydweithredol a gwneud y gorau o’r cyfraniad at nodau lles cenedlaethol Cymru.

Atodiadau